aisatsu 挨拶

aranami-mon 荒波紋

Aso-san 阿蘇山

azukibachi

azumaya 東屋

chabana 茶花

chaire 茶入

chakai 茶 会

chakin 茶巾

A Chanoyu Vocabulary

chosen 茶筅

chashaku 茶杓

chashitsu 茶室

chawan 茶碗

chidorigake 千鳥掛

chiriana 塵穴

chisen kaiyuushiki 泉回

choku’uchi 直打

chozubachi 手水鉢

chūmon 中門

Daimaru or Takashimaya

Daimyo 大 名

dora  銅鑼

Dozo oshimae kudasai.

engawa 縁側

enshaku 遠借

enshū 遠州

fujibai 藤灰

Fuji-san 富士山

Furuta Oribe 古田織部

fūro  風呂

furokama 風炉釜

futaoki 蓋置

gozumi 後炭

Gyo 行

hama 浜

haifuki 灰吹

haiken 拝見

hashi 階

hashibasami 橋挟

hishaku 柄杓

hanaire 花入

hanki 飯器

hanto

hasun 八寸

Heian period 平安時代

hiire 火入れ

hishaku 柄杓

ichi go ichi e”  一期一会

ichimatsu-mon  市松紋

Ichio oshimae itashimasu

ike-gaki 生垣

ishi 石

ishi-bachi 石橋

ishi-dōrō 石灯籠

ishi-gaki 石垣

itabei 板塀

izumi ishi-gumi 湧水石組

ja-no-hige ジャノヒゲ

jima 島

kaiseki  懐石

kaishi 懐紙

kakehi 篔

kaki 垣

kakemono, 掛け物

kame  亀

kame-jima  亀島

kansha suru  感謝する

karenagare 枯流

karetaki 枯滝

karikomi 刈込

karesansui  枯山水

Katsura gaki 桂垣

atsura Rikyu 桂離宮

Kawaramono 河原者

Kenninji-gaki 建仁寺垣

kensui 建水

kiri-ishijiki 切石敷

ko chakin 小茶巾

kodai

kogo 香合

koicha 濃茶

koshikake machiai  腰掛け待ち合い

kozuimono 小吸物

kuromatsu 黒松

kuromoji 黒文字

kyaku-ishi 客石

 

aisatsu
chabana 茶花
chaire 茶入
chaji 茶事
chakai 茶 会
chakin 茶巾
Chanoyu  茶の湯
A Chanoyu Vocabulary: Practical Terms for the Way of Tea
chasen 茶筅
chashaku 茶杓
chashitsu 茶室
chawan 茶碗
chiriana 塵穴
chozubachi 手水鉢 
chūmon 中門
Daimaru or Takashimaya
dora
Dozo oshimae kudasai
fujibai 藤灰
fūro  風呂
furokama 風炉釜
futaoki 蓋置
gozumi
Gyo 行
haifuki 灰吹
haiken 拝見
hanaire 花入
hanki 飯器
hanto
hasun 八寸
hiire 火入れ
hishaku 柄杓
ichi go ichi e  一期一会
Ichio oshimae itashimasu
ichimonji 一文字
ishi-doro
kaiseki  懐石
kaishi 懐紙
kakemono, 掛け物
kansha suru  感謝する
kensui 建水
ko chakin 小茶巾
kodai
kogo 香合
koicha 濃茶
koshikake machiai  腰掛け待ち合い
kozuimono 小吸物
kuromoji
machiai 待合
mae-ishi 前石
miso 味噌汁
mizusashi 水指
mukosuke
nakadachi  中立
natsume 棗
nijiriguchi 躙口
nimono 煮物
Osaki ni
Oshimae itashimasu
Oshoban itashimasu
Otemae chodai itashimasu
ro  炉
roji 露地
seiza 正座
sekimori ishi 関守
Sen Rikyu
shifuku
Shin 真
Shogochaji 正午茶事
shokyaku  初客
shozumi 初炭
So 草
soto-roji
suimon
tabakobon  煙草盆
tabi
tamaeza 点前座
tatami mat 畳
teoke 手桶
teshoku 手燭
teshoku-ishi 燭石  
tokobashira 床柱
tokonoma 床の間
toriawase  取り合わせ
tsukubai つくばい
tsukubai hishaku
tsume
tsuyu 露
uchi-rojo
Urasenke
ushiro-ichi
usucha 薄茶
WA KEI SEI JAKU 和 敬 清 寂
warabiboki
yakimono 焼き物
yaku-ishi 役 石
youke-ishi
zaboki 座箒
zabuton

aisatsu 挨拶

aranami-mon 荒波紋

Aso-san 阿蘇山

azukibachi

azumaya 東屋

chabana 茶花

chaire 茶入

chakai 茶 会

chakin 茶巾

A Chanoyu Vocabulary

chosen 茶筅

chashaku 茶杓

chashitsu 茶室

chawan 茶碗

chidorigake 千鳥掛

chiriana 塵穴

chisen kaiyuushiki 泉回

choku’uchi 直打

chozubachi 手水鉢

chūmon 中門

Daimaru or Takashimaya

Daimyo 大 名

dora  銅鑼

Dozo oshimae kudasai.

engawa 縁側

enshaku 遠借

enshū 遠州

fujibai 藤灰

Fuji-san 富士山

Furuta Oribe 古田織部

fūro  風呂

furokama 風炉釜

futaoki 蓋置

gozumi 後炭

Gyo 行

hama 浜

haifuki 灰吹

haiken 拝見

hashi 階

hashibasami 橋挟

hishaku 柄杓

hanaire 花入

hanki 飯器

hanto

hasun 八寸

Heian period 平安時代

hiire 火入れ

hishaku 柄杓

ichi go ichi e”  一期一会

ichimatsu-mon  市松紋

Ichio oshimae itashimasu

ike-gaki 生垣

ishi 石

ishi-bachi 石橋

ishi-dōrō 石灯籠

ishi-gaki 石垣

itabei 板塀

izumi ishi-gumi 湧水石組

ja-no-hige ジャノヒゲ

jima 島

kaiseki  懐石

kaishi 懐紙

kakehi 篔

kaki 垣

kakemono, 掛け物

kame  亀

kame-jima  亀島

kansha suru  感謝する

karenagare 枯流

karetaki 枯滝

karikomi 刈込

karesansui  枯山水

Katsura gaki 桂垣

atsura Rikyu 桂離宮

Kawaramono 河原者

Kenninji-gaki 建仁寺垣

kensui 建水

kiri-ishijiki 切石敷

ko chakin 小茶巾

kodai

kogo 香合

koicha 濃茶

koshikake machiai  腰掛け待ち合い

kozuimono 小吸物

kuromatsu 黒松

kuromoji 黒文字

kyaku-ishi 客石

ma 間

machiai 待合

mae-ishi 前石

miegakure 見隠

mitate 見立

mizu-mon 水紋

mizu-sashi 水指

mizu-hotaru toro 水蛍燈籠

mizu-waki ishi  水分石

momiji もみぢ

mon 門

naguri-shiage 名栗仕上げ

niju-masu 二重桝

niwa 庭

nobedan 延段

nozura ishi-gumi 野面石組

o-karikomi - 大刈込み

Oribe Lantern 織部灯籠

Otsu-gaki 大津垣

rangui 乱杭

rōji 露地

ryū kuchihige 竜口髭

ryūsui 流水

sabi さび

sandan no ishi gumi - 三段の滝

sanko doro 三光灯籠

sansui 山水

sawatobi ishi  沢飛石

sazanami-mon 漣紋

sanzon butsu 三尊仏

sasa 笹

seigaiha-mon 青海波紋

shakkei 借景

shin 真

Shōgun 将軍

so 草

sode-gaki 袖垣

sotetsu 蘇鉄

sotoroji 外露地

suikinkutsu 水琴窟

souan 草庵

suimon 水門

Suizenji Park 水前寺

takara-bune 宝船

taiko bashi 太鼓橋

take bishaku 竹柄杓

take-gaki 竹垣

take-zutsu 竹筒

taki の滝

taki-gumi 滝組石

tamamono 滝組石

tenba 天場

teoke 手桶

teshoku 手燭

teshoku-ishi 燭石

tobi-ishi 飛石

Togetsu-kyō 渡月橋

tokonoma 床の間

tome-ishi  止め石

tourou 灯籠

tsuboniwa 坪庭

tsukiyama 築山

tsukubai つくばい

tsukubai hishaku つくばい柄杓

tsuru 鶴

tsurushima 鶴島

tsuyu 露

uchiroji 内露地

umi 梅

Urasenke (Ura Senke) 裏千家

wabi わび

wakimizu ishi-gumi 湧水石組

yaku-ishi 役石

yama 役石

Yasuimoku Koumuten Company

yatsuhashi 八橋

yoritsuki  寄付

yuoke-ishi 湯桶石

zazen-ishi 座禅石

Pin It on Pinterest

Share This